Formularz rejestracyjny


DANE FIRMY
ADRES SIEDZIBY WEDŁUG CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DANE WNIOSKODAWCY/WŁAŚCICIELA FIRMY
DANE TELEADRESOWE - ADRES ZAMELDOWANIA
DANE TELEADRESOWE - ADRES ZAMIESZKANIA
DANE TELEADRESOWE - ADRES DO KORESPONDENCJI
* pola wymagane.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014.1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U.2015.128) w związku z art. 13 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam BFF Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (90-330) przy al. Piłsudskiego 76, KRS 0000263422, NIP 947-18-00-271, REGON 471987671 (dalej: BFF Polska) oraz BFF MEDFinance S.A. z siedzibą w Łodzi (90-330) przy al. Piłsudskiego 76, KRS 0000361997, NIP 725-20-27-054, REGON 100907116 (dalej: BFF MEDFinance) do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (dalej: BIG InfoMonitor S.A.) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych dotyczących moich zobowiązań i wymagalnego zadłużenia z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich oraz Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie, w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 j.t.),wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do oceny wiarygodności płatniczej, oceny ryzyka kredytowego. Ponadto upoważniam BFF Polska oraz BFF MEDFinance do pozyskania z BIG InfoMonitor SA informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U.2015.128) w związku z art. 13 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014.1015 ), w imieniu mojej firmy upoważniam BFF Polska S.A. z siedzibą 90-330 Łódź, al. Piłsudskiego 76, KRS 0000263422, NIP 947-18-00-271, REGON 471987671 (dalej: BFF Polska) oraz BFF MEDFinance S.A. z siedzibą w Łodzi (90-330) przy al. Piłsudskiego 76, KRS 0000361997, NIP 725-20-27-054, REGON 100907116 (dalej: BFF MEDFinance) do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (dalej: BIG InfoMonitor SA) informacji gospodarczych oraz do pozyskania, za pośrednictwem BIG InfoMonitor, danych gospodarczych dotyczących zobowiązań i wymagalnego zadłużenia mojej firmy z Biura Informacji Kredytowej SA, Związku Banków Polskich oraz Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie, w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 j.t.),wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do oceny wiarygodności płatniczej, oceny ryzyka kredytowego. Ponadto upoważniam BFF Polska oraz BFF MEDFinance do pozyskania z BIG InfoMonitor SA informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor SA w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że:
 • BFF MEDFinance S.A. może odmówić udzielenia pożyczki, po złożeniu przeze mnie niniejszego wniosku lub po ostatecznej weryfikacji odesłanych przeze mnie dokumentów bez podania przyczyny, chyba że podstawą odmowy będą informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych BFF MEDFinance S.A., wówczas MEDFinance S.A. niezwłocznie przekaże informacje wskazującą bazę danych, w której dokonano sprawdzenia.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BFF MEDFinance S.A. i BFF Polska S.A.
 • Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: dpo@bffgroup.com
 • Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie lub telefonicznie: Avvera S.r.l., Via Largo Boccioni 1, 21040 Origgio (VA), tel. 02 96515499
 • Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:
  • BFF MEDFinance S.A. i BFF Polska S.A. w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia, w celu zawarcia oraz realizacji umowy pożyczki, dochodzenia roszczeń związanych z tą umową (art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679)
  • BIG InfoMonitor, w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • BIK i ZBP w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • BFF MEDFinance S.A., BFF Polska S.A., BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imiona, nazwisko, zawód, PESEL, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres korespondencyjny, data urodzenia, nr dokumentu tożsamości, nazwisko rodowe matki, informacja o byciu Rezydentem RP, obywatelstwo, nazwa działalności gospodarczej, adres prowadzonej działalności, NIP, REGON, stan cywilny, numer rachunku bankowego, numer telefony, adres e-mail.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa BFF MEDFinance S.A. i BFF Polska S.A.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymanie od BFF MEDFinance S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail, SMS).
Wyrażam zgodę na procesowanie moich danych osobowych przez BFF MEDFinance S.A. i BFF Polska S.A. w celach komercyjnych, promocyjnych i marketingowych, na podstawie na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679.